เว็บไซต์เก่า

งานบริหารคุณภาพ บุคลากร

บุคลากร

รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ ชูชัย อนันต์มานะ

  ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
e-mail: chuchai.anu@mahidol.edu
โทรศัพท์หน่วยงาน 7910

นางวรรณภา ตันทิวากร

  หัวหน้างานบริหารคุณภาพ
ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
e-mail: wannapa.kha@mahidol.ac.th
โทรศัพท์หน่วยงาน 7610

 นางศิริเพ็ญ แสงงาม

   ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
e-mail: siripen.onm@mahidol.ac.th
โทรศัพท์หน่วยงาน 7611

นางสาวมณฑิชา ชัยชะนะมงคล

   ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
e-mail: monticha.cha@mahidol.ac.th
โทรศัพท์หน่วยงาน 7612

นางสาวจีรพร แปงเครื่อง

   ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
e-mail: jeeraporn.pan@mahidol.ac.th
โทรศัพท์หน่วยงาน 7612

นางสาวลลิตา อุทาภักดี

   ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
lalita.uth@mahidol.edu
โทรศัพท์หน่วยงาน 7611