เว็บไซต์เก่า

งานบริหารคุณภาพ ความเป็นมา

แนะนำงานบริหารคุณภาพ

  โครงการจัดตั้งหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา จัดตั้งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของทบวง มหาวิทยาลัยและรัฐ ซึ่งกำหนดให้ทุกสถาบันการศึกษาจักต้องมีหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยตรง โดยได้เสนอโครงการดังกล่าว เพื่อบรรจุไว้ในแผนงานบริหาร และวางแผนการศึกษาของแผนพัฒนา การศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นผลให้มี “โครงการจัดตั้งหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา” เป็นการแบ่งส่วนราชการภายใน ต่อมาเพื่อให้สอดคล้อง กับมหาวิทยาลัยจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการหน่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา” ปี 2549 ถูกบรรจุ เป็นหน่วยงานภายในคณะฯชื่อ“หน่วยพัฒนาคุณภาพ” เมื่อมหาวิทยาลัยและคณะฯ ปรับโครงสร้าง ในปี 2554 จึงเปลี่ยนเป็น“งานบริหารคุณภาพ” ปัจจุบันงานบริหารคุณภาพอยู่ภายใต้สำนักงานยุทธศาสตร์