เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

งานบริหารคุณภาพ ความเป็นมา

แนะนำงานบริหารคุณภาพ

  โครงการจัดตั้งหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา จัดตั้งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของทบวง มหาวิทยาลัยและรัฐ ซึ่งกำหนดให้ทุกสถาบันการศึกษาจักต้องมีหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยตรง โดยได้เสนอโครงการดังกล่าว เพื่อบรรจุไว้ในแผนงานบริหาร และวางแผนการศึกษาของแผนพัฒนา การศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นผลให้มี “โครงการจัดตั้งหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา” เป็นการแบ่งส่วนราชการภายใน ต่อมาเพื่อให้สอดคล้อง กับมหาวิทยาลัยจึงเปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการหน่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา” ปี 2549 ถูกบรรจุ เป็นหน่วยงานภายในคณะฯชื่อ“หน่วยพัฒนาคุณภาพ” เมื่อมหาวิทยาลัยและคณะฯ ปรับโครงสร้าง ในปี 2554 จึงเปลี่ยนเป็น“งานบริหารคุณภาพ” ปัจจุบันงานบริหารคุณภาพอยู่ภายใต้สำนักงานยุทธศาสตร์