เว็บไซต์เก่า

คู่มือนักศึกษาทันตแพทย์ 62-67

สำหรับผู้เข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 63

คู่มือนักศึกษาทันตแพทย์ รุ่นที่ 53 ปีการศึกษา 2564

สำหรับผู้เข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 62

คู่มือนักศึกษาทันตแพทย์ รุ่นที่ 52 ประจำปีการศึกษา 2563

สำหรับผู้เข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 63

สำหรับผู้เข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 62

คู่มือแนะนำนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562