เว็บไซต์เก่า

กระดาษ

MU DENT faculty of dentistry

กระดาษ

การใช้กระดาษ สรุปรวม ปี 2563

เปรียบเทียบปริมาณการใช้กระดาษ A 4 ปี62-ปี63

การใช้กระดาษ 2561

การใช้กระดาษ 2560

การใช้กระดาษ 2559