ผู้ช่วยอาจารย์

 

ภญ.ทิพรัตน์ ปาระแก้ว

 

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยอาจารย์

 

ภบ. (เกียรตินิยมอับดับ 2), วท.ม. (เภสัชวิทยา)

 

ความเชี่ยวชาญ : การทำงานของเกร็ดเลือด,
ไนตริกออกไซด์, การดื้อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรีย

 

โทร.02-200-7833

 

E-mail : tipparat.par@mahidol.ac.th

 

ผลงานทางวิชาการ

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment