หัวหน้าภาควิชา

 

ผศ. ดร.ทพญ.ทิพนาถ วิชญาณรัตน์
Tippanart Vichayanrat

 

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

ทบ. , M.S.D.(Dental Public Health) ,
CAGS (Pediatric Dentistry) ,
Dr.P.H (Health Education and Behavioral Sciences)
อนุมัติบัตรสาขาทันตสาธารณสุข

 

ความเชียวชาญ : ทันตสาธารณสุข

 

โทรศัพท์ : 02-200-7809

 

E-mail address : tippanartv@hotmail.com

 

ผลงานทางวิชาการ
View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment