อ. ทพ.ธีรวัฒน์ ทัศนภิรมย์
Teerawat Tussanapirom

 

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

 

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ทบ.) ,
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (ร.ป.ม.)

 

ความเชี่ยวชาญ : นโยบายทันตสาธารณสุข,
การวางแผนการประเมินผลโครงการ

 

โทรศัพท์ : 02-200-7809-10 ต่อ 21

 

E-mail address : Teerawat.tus@mahidol.edu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment