รองหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก

 

ผศ. ดร.สุวรรณ ชุณหเรืองเดช

 

วท.บ. (เทคนิคการแพทย์), Ph.D. (Biological Science)

 

ความเชี่ยวชาญ : จุลชีววิทยาและ อิมมูโนวิทยา

 

โทรศัพท์ : 02-200-7805

 

e-mail: suwan.cho@mahidol.ac.th

 

ผลงานทางวิชาการ

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment