อาจารย์ประจำสาขาปริทันตวิทยา

 

รศ. ดร.ทพญ.สุภาณี รัศมีมาสเมือง

 

ท.บ., วท.ม. (ปริทันตวิทยา), ปร.ด. (ชีววิทยาช่องปาก)

 

ความเชี่ยวชาญ : Adjunctive antimicrobials

 

โทรศัพท์ : 022007841

 

E-mail : supanee.ras@mahidol.ac.th

 

ผลงานทางวิชาการ

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment