อาจารย์ประจำภาควิชา

 

ศ. ดร.ทพญ.สร้อยศิริ ทวีบูรณ์

 

วท.บ.,ท.บ,วท.ม. (จุลชีววิทยา) ป.รด. (ชีววิทยาช่องปาก)

 

ความเชี่ยวชาญ : ชีววิทยาช่องปาก

 

โทรศัพท์ : 02-200-7805

 

e-mail: sroisiri.tha@mahidol.ac.th

 

ผลงานทางวิชาการ

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment