หัวหน้าภาควิชา

 

รศ. ดร.ทพญ.โสภี ภูมิสวัสดิ์

 

ท.บ., M.Sc. (Oral Pathology), Ph.D (Oral Pathology)
อ.ท. (วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก)

 

Expertise : พยาธิวิทยาช่องปาก

 

โทรศัพท์ : 02-200-7829

 

E-mail : Sopee.poo@mahidol.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment