รศ. ดร.ทพญ.สิริบังอร พิบูลนิยม โขวิฑูรกิจ

 

ท.บ., ป.บัณฑิต (เวชศาสตร์ช่องปาก),
Cert. in Oral Medicine., D.M.Sc. in Oral Biology
อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ ทันตกรรม

สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (เวชศาสตร์ช่องปาก)

 

E-mail : dtspb@mahidol.ac.th

 

ผลงานทางวิชาการ

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment