อาจารย์ประจำภาควิชา

 

ผศ. ดร.พญ.พรเพ็ญ ตันติวิทยากุล

 

พ.บ., ปร.ด (จุลชีววิทยา)

 

ความเชี่ยวชาญ : จุลชีววิทยาและ อิมมูโนวิทยา

 

โทรศัพท์ : 02-200-7805

 

e-mail: pornpen.tan@mahidol.ac.th

 

ผลงานทางวิชาการ
View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment