อ. ดร.ทพ.พิภพ สายแก้ว

 

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

 

-พ.ศ. 2551 ปริญญาตรี สาขาทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-พ.ศ. 2554 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

-พ.ศ. 2556 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-พ.ศ. 2561 ปริญญาเอก สาขา Dental Science คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮอกไกโด

 

ความเชี่ยวชาญ : Restorative materials and techniques

 

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-200-7825 ต่อ 25

 

EMAIL : pipop.sai@mahidol.ac.th, pipop045@gmail.com

 

ผลงานทางวิชาการ

 

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment