รองหัวหน้าภาควิชา

 

ผศ. ทพญ.ปัทมวรรณ มโนสุทธิ

Title : Assistant Professor
 

ท.บ.,

ป.บัณฑิต(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล),

ว.ท.(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)

 

 

Expertise : Oral and Maxillofacial Surgery

 
Phone : (66 2) 200-7845-6

E-mail : pattamawan.man@mahidol.ac.th

 

ผลงานทางวิชาการ

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment