อ. ทพ.ภัทร์ ภู่เจริญ

 

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ทบ.),
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกปริทันตวิทยา

 

E-mail : ppujarern@hotmail.com

 

ผลงานทางวิชาการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment