หัวหน้าภาควิชา

ผศ. ดร.ปานจิตต์ ชุณหบัณฑิต

วท.บ., วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์), ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์)

เบอร์โทรศัพท์ 02-200-7801-3

E-mail : panjit.chu@mahidol.ac.th

 

ผลงานทางวิชาการ

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment