ผศ. ดร.ทพญ.นิศารัตน์ เรืองสวัสดิ์

 

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), วท.ม. (medical biology),
ปร.ด. (Integrative Molecular Medicine)

 

ความเชี่ยวชาญ : ทันตชีวเภสัชภัณฑ์
(Dental biopharmaceutics)

 

โทร. 02-200-7833 ต่อ 16

 

E-mail : nisarat.rua@mahidol.ac.th

 

ผลงานทางวิชาการ

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment