อาจารย์พิเศษ

ศ.เกียรติคุณ ทพ.ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร

Title : Senior Professor
 
วท.บ., ท.บ., ว.ท.(ศัลยศาสตร์ช่องปาก),

Cert. in Advanced Programme of Oral & Maxillofacial Surgery,

อ.ท.(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)

 

Expertise : งานศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
Local anesthesia

 
Phone : (66 2) 200-7845-6, 081-658-7907

E-mail : natthamet.won@mahidol.ac.th

 

ผลงานทางวิชาการ

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment