อาจารย์ประจำภาควิชา

 

ผศ. ดร.มัตสยาพรรณ พุดลา

 

วท.บ. (ชีววิทยา), วท.ม. (จุลชีววิทยา), ปร.ด. (จุลชีววิทยา)

 

ความเชี่ยวชาญ : วิทยาภูมิคุ้มกัน

 

โทรศัพท์ : 02-200-7805

 

e-mail: matsayapan.pud@mahidol.ac.th

 

ผลงานทางวิชาการ
View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment