รองหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา

 

ผศ. ทพญ.กันยวัชร์ รัตนสุวรรณ

 

ท.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1), ว.ท.(ปริทันตวิทยา)
ความเชี่ยวชาญ : ปริทันตวิทยา

 

โทรศัพท์ : 022007841

 

E-mail : kanyawat_3905@yahoo.com

 

ผลงานทางวิชาการ

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment