รองหัวหน้าภาควิชา

 

ผศ. ดร.ทพญ.กนกวรรณ จรูญภัทรพงษ์

ทบ. Ph. D. (Anatomy & Cell Biology)

เบอร์โทรศัพท์ 02-200-7801-3

E-mail : kcharoon@yahoo.com

 

ผลงานทางวิชาการ

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment