อาจารย์ประจำ สาขาวิชาสรีรวิทยา

 

ผศ. ดร.ทพญ.กนิษฐา กิจสมานมิตร

 

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

ความเชี่ยวชาญ : ทบ., วทม. (วิทยาเอ็นโอดอนต์), ปร.ด. (ชีววิทยาช่องปาก)

 

ความเชี่ยวชาญ : การไหลของเลือดในเนื้อเยื่อในฟัน ชีววิทยาของเนื้อเยื่อในฟัน ภาวะเสียวฟันน้ำลาย

 

E-mail address : kanittha.kij@mahidol.ac.th

 

ผลงานทางวิชาการ
View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment