อ. ดร.จิรัฏติกาล แก้วเมืองมูล

วท.บ.(ชีววิทยา) วท.ม.,ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ-อณูชีววิทยา)

เบอร์โทรศัพท์ 02-200-7801-3

E-mail : puji_puji6@hotmail.com

 

ผลงานทางวิชาการ

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment