อ. ดร.ทพ.ชูเกียรติ วชิรลาภไพฑูรย์

 

ท.บ.(เกียรตินิยมอันดับ2),
วท.ม.(ทันตกรรมประดิษฐ์),
Ph.D. (Dental Science),
อ.ท. (สาขาทันตกรรมประดิษฐ์),
อ.ท. (สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้า)

 

ความเชี่ยวชาญ : Dental Occlusion, Temporomandibular disorders, Prosthodontics

 

โทรศัพท์ : 02-200-7856 ต่อ 18

 

E-mail : i6494@hotmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment