รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

 

ผศ. ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต

 

ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2),M.S. (Prosthodontics).,
Cert. in Prosthodontics., Cert. in Implant Dentistry,
อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม (สาขาทันตกรรมทั่วไป)

 

E-mail : dtckn@mahidol.ac.th

 

ผลงานทางวิชาการ

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment