ผศ. ดร.นพ.ทพ.บวร คลองน้อย

Title : Assistant Professor

 
ท.บ., พ.บ.,

ปริญญาเอกแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์สาขา

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (เยอรมนี),

วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (เยอรมนี),

อ.ท.(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)

 

Expertise : Tumor surgery, Reconstructive surgery, Microsurgery
Orthognathic surgery, Implant Surgery

 
Phone : (66 2) 200-7845-6, 081-684-8266
E-Mail : boworn.klo@mahidol.ac.th

 

ผลงานทางวิชาการ

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment