อาจารย์ประจำภาควิชา

 

รศ. ดร.ทพ.บุญนิตย์ ทวีบูรณ์

 

วท.บ.,ท.บ, วท.ม. (จุลชีววิทยา), Ph.D. (Dental Science)

 

ความเชี่ยวชาญ : ชีววิทยาช่องปาก

 

โทรศัพท์ : 02-200-7805

 

e-mail: boonyanit.tha@mahidol.ac.th

 

ผลงานทางวิชาการ
View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment