อาจารย์พิเศษ

ผศ. ทพญ.บุญจิรา อนุกูล

Title : Assistant Professor

 
วท.บ., ท.บ., ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์ช่องปาก),

ว.ท.(ศัลยศาสตร์ช่องปาก),

Cert. in Oral & Maxillofacial Surgery,

M.S., Diplomate,

American Board of Oral & Maxillofacial Surgery,

อ.ท.(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)

 

Expertise : Oral and Maxillofacial Surgery Dental Implantology

 

Phone : (66 2) 200-7845-6
E-Mail : boonjira.anu@mahidol.ac.th

 

ผลงานทางวิชาการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment