ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำสำนักงานการวิจัย

สำนักงานการวิจัย เป็นสำนักงานอยู่ภายใต้ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ ปี 2511 จากเดิมชื่อว่า “หน่วยวิจัย” มีภาระหน้าที่ในการดำเนินการจัดหาเครื่องมือ/ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการวิจัย สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือ/อุปกรณ์เพิ่มมากขึ้น และในปี 2538- 2543 ได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านการวิจัยอย่างกว้างขวาง มีการจัดหาเครื่องมือ/ อุปกรณ์ที่มีความทันสมัยเพื่อการวิจัยเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเครื่องมือใหญ่ๆ อาทิเช่น กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด, เครื่องทดสอบสากล ฯลฯ และในปี 2544 หน่วยวิจัยมีหน้าที่รับผิดชอบเครื่องมือ/อุปกรณ์ เพื่อให้เพียงพอกับภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น และได้พัฒนาจากหน่วยวิจัยขึ้นเป็นงานชื่อว่า “งานบริการวิชาการและวิจัย” ต่อมาในปี 2546 ได้รับนโยบายให้ดำเนินการจัดระบบบริหารงานคุณภาพภายใน จนกระทั่งในปี 2547 จึงได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2000 ซึ่งปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเวอร์ชั่นใหม่ เป็น ISO 9001: 2008 ต่อมาได้มีการขยายงานจัดตั้งศูนย์ทดสอบวัสดุ/สารทางทันตกรรม เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม และในปี 2548-ปัจจุบัน ได้ผ่านการรับรองระบบคุณภาพ ห้องปฏิบัติการวิจัยมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 เพื่อให้ผลการทดสอบเป็นที่ยอมรับ ในระดับสากล และยอมรับแก่ผู้มาใช้บริการตลอดจนส่งเสริมให้งานวิจัย ของคณะฯ เป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วย ต่อมาในปี 2554 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบบริหารงานใหม่ จึงทำให้ งานบริการวิชาการและวิจัย ได้ปรับเปลี่ยนสถานะเป็น “สำนักงานการวิจัย” ประกอบด้วย 3 งาน คือ งานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย งานบริการเพื่อการวิจัย และงานประยุกต์ผลงานวิจัย จนถึงปัจจุบัน

 

อยู่ระหว่างดำเนินการขอรับรองระบบห้องปฏิบัติการวิจัยมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005
และโครงการประเมินความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมี ตามมาตรฐาน ESPReL


 

หน่วยงานในสำนักงานการวิจัย

งานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย


งานบริการเพื่อการวิจัย

 

งานประยุกต์ผลงานวิจัย