เว็บไซต์เก่า

รายงานความเสี่ยงนักศึกษาหลังปริญญา

เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองและส่วนงาน

ขอความกรุณาจากท่าน โปรดอ่านก่อนที่ท่านจะแจ้งเรื่องร้องเรียน

หลักเกณฑ์การร้องทุกข์/ร้องเรียน

  1. เรื่องที่อาจนำมาร้องทุกข์/ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย จากการศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  2. เรื่องที่ร้องทุกข์/ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อการจัดการเรียนการสอนในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  3. การใช้บริการร้องทุกข์/ร้องเรียน คณะทันตแพทยศาสตร์ ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้ เพื่อยืนยันว่ามีตัวตนจริง

 

เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา

  1. คำร้องทุกข์/ร้องเรียนที่มิได้ทำเป็นหนังสือ หรือไม่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียนจริง จะถือว่าเป็นบัตรสนเทห์
  2. คำร้องทุกข์/ร้องเรียนที่ไม่ระบุพยาน หรือหลักฐานเพียงพอ หรือเป็นเรื่องที่มีลักษณะบัตรสนเทห์

วิธีการยื่นคำอุทธรณ์/ร้องทุกข์

  1. ใช้ถ้อยคำสุภาพ และมี
  • วัน เดือน ปี
  • ชื่อ และที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
  • ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างชัดเจนว่าได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไข ดำเนินการอย่างไร ที่เพียงพอเพื่อสามารถดำเนินการสืบสวน สอบสวน ได้
  • ระบุ พยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7 เลขที่ 6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2200-7634, 7635, 7641, 7642
อีเมล: siriluk.pro@mahidol.edu

­ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อเท็จจริงที่ได้แจ้งเรื่องร้องเรียนต่องานบริหารการศึกษาหลังปริญญาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดและ ขอรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นทุกประการ