เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

รายงานความเสี่ยงนักศึกษาหลังปริญญา

เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองและส่วนงาน

ขอความกรุณาจากท่าน โปรดอ่านก่อนที่ท่านจะแจ้งเรื่องร้องเรียน

หลักเกณฑ์การร้องทุกข์/ร้องเรียน

  1. เรื่องที่อาจนำมาร้องทุกข์/ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย จากการศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  2. เรื่องที่ร้องทุกข์/ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อการจัดการเรียนการสอนในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  3. การใช้บริการร้องทุกข์/ร้องเรียน คณะทันตแพทยศาสตร์ ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้ เพื่อยืนยันว่ามีตัวตนจริง

 

เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา

  1. คำร้องทุกข์/ร้องเรียนที่มิได้ทำเป็นหนังสือ หรือไม่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียนจริง จะถือว่าเป็นบัตรสนเทห์
  2. คำร้องทุกข์/ร้องเรียนที่ไม่ระบุพยาน หรือหลักฐานเพียงพอ หรือเป็นเรื่องที่มีลักษณะบัตรสนเทห์

วิธีการยื่นคำอุทธรณ์/ร้องทุกข์

  1. ใช้ถ้อยคำสุภาพ และมี
  • วัน เดือน ปี
  • ชื่อ และที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
  • ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์ อย่างชัดเจนว่าได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไข ดำเนินการอย่างไร ที่เพียงพอเพื่อสามารถดำเนินการสืบสวน สอบสวน ได้
  • ระบุ พยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7 เลขที่ 6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2200-7634, 7635, 7641, 7642
อีเมล: siriluk.pro@mahidol.edu

­ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อเท็จจริงที่ได้แจ้งเรื่องร้องเรียนต่องานบริหารการศึกษาหลังปริญญาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดและ ขอรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นทุกประการ