INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
สอบงานวิจัย เรื่อง “การศึกษาย้อนกลับเพื่อหาปัจจัยที่สัมพันธ์ กับประสิทธิผลของการลดแรงดัน ในอะมีโลบลาสโตมาชนิดถุงน้ำวงเดียว” โดย ทันตแพทย์หญิงนัทชา วชิรเดชา

สอบงานวิจัย เรื่อง “การศึกษาย้อนกลับเพื่อหาปัจจัยที่สัมพันธ์ กับประสิทธิผลของการลดแรงดัน ในอะมีโลบลาสโตมาชนิดถุงน้ำวงเดียว” โดย ทันตแพทย์หญิงนัทชา วชิรเดชา

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : 12 มิถุนายน 2567
เวลา 08.00 – 09.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ชั้น 13
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2567