INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
สอบงานวิจัย เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบโปรตีโอมิกส์ ของเนื้อเยื่อในโพรงฟันเกินและฟันแท้ปกติ” โดย ทันตแพทย์หญิงกฤษณ์กมล เลิศเรืองปัญญา

สอบงานวิจัย เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบโปรตีโอมิกส์ ของเนื้อเยื่อในโพรงฟันเกินและฟันแท้ปกติ” โดย ทันตแพทย์หญิงกฤษณ์กมล เลิศเรืองปัญญา

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 – 12.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องบรรยาย B9 ชั้น 7
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 24 เมษายน 2567