INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
สอบงานวิจัย เรื่อง “การเปรียบเทียบวัสดุทดแทนกระดูกที่ได้มาจากกระบวนการแปรรูปฟันกับกระดูกสังเคราะห์สำหรับปิดความวิการของกระดูกภายหลังการผ่าฟันคุดล่าง: การวิจัยเชิงทดลองทางคลินิกที่มีการจัดกลุ่มด้วยวิธีสุ่มและแบ่งส่วนช่องปาก” โดย ทันตแพทย์หญิงไพชญา หลายอำนวย

สอบงานวิจัย เรื่อง “การเปรียบเทียบวัสดุทดแทนกระดูกที่ได้มาจากกระบวนการแปรรูปฟันกับกระดูกสังเคราะห์สำหรับปิดความวิการของกระดูกภายหลังการผ่าฟันคุดล่าง: การวิจัยเชิงทดลองทางคลินิกที่มีการจัดกลุ่มด้วยวิธีสุ่มและแบ่งส่วนช่องปาก” โดย ทันตแพทย์หญิงไพชญา หลายอำนวย

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 12.00 – 13.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องบรรยาย B6 ชั้น 7
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 24 เมษายน 2567