INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
สอบงานวิจัย เรื่อง “ผลของแคลเซียมไฮดรอกไซด์เมื่อใช้เป็นยารักษา ในคลองรากฟันต่อการต้านทานการแตกหักของเนื้อฟัน ของการศึกษาในห้องปฏิบัติการ: การทบทวนวรรณกรรม อย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน” โดย ทันตแพทย์หญิงชญานิศ สัลเลขวิทย์

สอบงานวิจัย เรื่อง “ผลของแคลเซียมไฮดรอกไซด์เมื่อใช้เป็นยารักษา ในคลองรากฟันต่อการต้านทานการแตกหักของเนื้อฟัน ของการศึกษาในห้องปฏิบัติการ: การทบทวนวรรณกรรม อย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน” โดย ทันตแพทย์หญิงชญานิศ สัลเลขวิทย์

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : 25 เมษายน 2567
เวลา 13.00 – 15.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องบรรยาย B8 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 9 เมษายน 2567