เว็บไซต์เก่า

Thesis Defense Examination Research Entitled “Barriers to Dental Care and Oral Health Care for Persons with Autism Spectrum Disorders in Thailand” Presented by Miss Araya Sakwaraporn

Thesis Defense Examination Research Entitled “Barriers to Dental Care and Oral Health Care for Persons with Autism Spectrum Disorders in Thailand” Presented by Miss Araya Sakwaraporn

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 – 16.00 น.

สถานที่
: ณ ห้องประชุม A5 ชั้น 7
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566