เว็บไซต์เก่า

สอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ความชุกของการทำงานของช่องปากที่บกพร่อง ในผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2” โดย ทันตแพทย์พร้อมรบ นิลกำแหง

สอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ความชุกของการทำงานของช่องปากที่บกพร่อง ในผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2” โดย ทันตแพทย์พร้อมรบ นิลกำแหง

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา


วันเวลาที่สอบ
: 7 กันยายน 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม B8 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา