เว็บไซต์เก่า

สอบโครงร่างงานวิจัย เรื่อง “ผลของการขยายคลองรากฟัน ระยะเวลาในการใส่ยาในคลองราก และระยะเวลาก่อนบูรณะถาวร ต่อความสำเร็จในการรักษา พัลพ์เพคโตมีในฟันกรามน้ำนม (การศึกษาย้อนหลัง)” โดย ทันตแพทย์หญิงสิริรักษ์ สติมานนท์

สอบโครงร่างงานวิจัย เรื่อง “ผลของการขยายคลองรากฟัน ระยะเวลาในการใส่ยาในคลองราก และระยะเวลาก่อนบูรณะถาวร ต่อความสำเร็จในการรักษา พัลพ์เพคโตมีในฟันกรามน้ำนม (การศึกษาย้อนหลัง)” โดย ทันตแพทย์หญิงสิริรักษ์ สติมานนท์

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา


วันเวลาที่สอบ
: 5 กันยายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.


ผ่านระบบ Microsoft Teams Meetings

Meeting ID: 468 864 139 946
Password: goiGe8