เว็บไซต์เก่า

งดให้บริการทางทันตกรรม แก่ผู้รับบริการที่มีประวัติหรือมีอาการอย่างใด อย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ มีประวัติอยู่ในสถานที่และเวลาเดียวกัน กับผู้ป่วยสงสัย/ยืนยันติดเชื้อ มีอาการระบบทางเดินหายใจ อย่างใด อย่างหนึ่ง (ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส) มีประวัติเป็นไข้ หรือมีไข้ 37.5 °C ขึ้นไป

งดให้บริการทางทันตกรรม แก่ผู้รับบริการที่มีประวัติหรือมีอาการอย่างใด อย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ มีประวัติอยู่ในสถานที่และเวลาเดียวกัน กับผู้ป่วยสงสัย/ยืนยันติดเชื้อ มีอาการระบบทางเดินหายใจ อย่างใด อย่างหนึ่ง (ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส) มีประวัติเป็นไข้ หรือมีไข้ 37.5 °C ขึ้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล