เว็บไซต์เก่า

ประกาศโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการรับผู้ป่วย ในวันที่ 9,10,16,17,18 เมษายน 2564

ประกาศโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการรับผู้ป่วย ในวันที่ 9,10,16,17,18 เมษายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล