เว็บไซต์เก่า

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล “ดำเนินงานด้านผู้สูงอายุดีเด่น” เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2563 จากกรมกิจการผู้สูงอายุ ในโครงการ “รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ประจำปี 2563”

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล “ดำเนินงานด้านผู้สูงอายุดีเด่น” เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2563 จากกรมกิจการผู้สูงอายุ ในโครงการ “รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ประจำปี 2563”