เว็บไซต์เก่า

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลสถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ชี้นำสังคมไทยปลอดบุหรี่ จากเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลสถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ชี้นำสังคมไทยปลอดบุหรี่ จากเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์