เว็บไซต์เก่า

เพื่อความปลอดภัยของผู้มารับบริการทุกท่าน ขอความร่วมมือผู้มารับบริการ หาก มีอาการไข้ ไอ น้ำมูก ไม่สบาย หรือมีความเสี่ยงอาการติดเชื้อโควิด-19 ท่านจะได้รับคำแนะนำ และให้บริการหลังท่านไม่มีอาการแล้ว “หากเป็นภาวะฉุกเฉิน รุนแรง จะพิจารณาให้การรักษาเป็นกรณีเฉพาะ” เพื่อความปลอดภัยของผู้มารับบริการทุกท่าน ด้วยความห่วงใย และขออภัย มา ณ ที่นี้

เพื่อความปลอดภัยของผู้มารับบริการทุกท่าน ขอความร่วมมือผู้มารับบริการ หาก มีอาการไข้ ไอ น้ำมูก ไม่สบาย หรือมีความเสี่ยงอาการติดเชื้อโควิด-19 ท่านจะได้รับคำแนะนำ และให้บริการหลังท่านไม่มีอาการแล้ว “หากเป็นภาวะฉุกเฉิน รุนแรง จะพิจารณาให้การรักษาเป็นกรณีเฉพาะ” เพื่อความปลอดภัยของผู้มารับบริการทุกท่าน ด้วยความห่วงใย และขออภัย มา ณ ที่นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล