เว็บไซต์เก่า

กรณีมีอาการเพิ่มมากขึ้นหรือมีปัญหาทางสุขภาพช่องปาก สามารถปรึกษา/สอบถามเพิ่มเติมได้ 3 ช่องทางดังนี้

กรณีมีอาการเพิ่มมากขึ้นหรือมีปัญหาทางสุขภาพช่องปาก สามารถปรึกษา/สอบถามเพิ่มเติมได้ 3 ช่องทางดังนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล