INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (ด้านเครื่องมือแพทย์ และการแพทย์ดิจิทัล) ประจำปีงบ 2567 – 2568

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) เปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการแพทย์และสุขภาพ (ด้านเครื่องมือแพทย์ และการแพทย์ดิจิทัล) ประจำปีงบ 2567 – 2568

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สำนักงานการวิจัย

 

โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการตามแผนงานย่อย ดังนี้
1. แผนงาน F2 (S1P1): พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products; ATMPs)
รวมถึงชีววัตถุที่เกี่ยวข้อง และวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่เป็นนวัตกรรมระดับสูงและมูลค่าสูง ให้เป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน

2. แผนงาน N15 (S2P10): พัฒนาระบบบริการเพื่อยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพ )

 

เปิดรับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2567 ถึง
30 กันยายน 2567 เวลา 17.00 น.

 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
https://op.mahidol.ac.th/ra/2024/04/24/tcels_digit-med/

ลงข่าว ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2567