INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
DT’s Life Talk 2024 ครั้งที่ 2 “การตั้งคำถามกับชีวิตอยู่เรื่อยๆทำให้เราพัฒนา” รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พีรศุษม์ รอดอนันต์

DT’s Life Talk 2024 ครั้งที่ 2 “การตั้งคำถามกับชีวิตอยู่เรื่อยๆทำให้เราพัฒนา” รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พีรศุษม์ รอดอนันต์

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา

ลงข่าว ณ วันที่ 4 เมษายน 2567