INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

DT’s Life Talk 2024 ครั้งที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 19-21 มีนาคม 2567 เวลา 16.30 – 17.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมวิจัย MU-NCKU ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

 

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567
“งานทันตกรรมที่มองไม่เห็น”
โดย ศ. ดร. ทพญ.โสภี ภูมิสวัสดิ์

 

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567
“ประสบการณ์ทันตแพทย์ ที่ไม่ได้ทำ
แค่งานทันตแพทย์”
โดย ทพ.ปรีชา กังพิทักษ์กุล

 

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567
“ความสุขในการทำงาน ความปรารถนาของทุกคน”
โดย รศ. ทพ.พีรศุษม์ รอดอนันต์

 

ลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/TVctUduJVLPKnAqt6

ลงข่าว ณ วันที่ 6 มีนาคม 2567