INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA ประจำปีงบประมาณ 2567 การวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT มีอะไรบ้าง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA ประจำปีงบประมาณ 2567 การวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT มีอะไรบ้าง

ลงข่าว ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567