INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
โครงการสัมมนา หลักสูตรหลังปริญญา “Future MU Postgraduate Education”

โครงการสัมมนา หลักสูตรหลังปริญญา “Future MU Postgraduate Education”

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-15.45 น.

 

สถานที่ : ณ ห้องประชุม 301, 302, 303 ชั้น 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา และ
ห้องประชุม A2, B2 ชั้น 7
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 26 มกราคม 2567