เว็บไซต์เก่า

สำหรับบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่ประสงค์จะปรับเปลี่ยนสัดส่วนแผนการลงทุน

สำหรับบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่ประสงค์จะปรับเปลี่ยนสัดส่วนแผนการลงทุน

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

 

ยื่นผ่านระบบ ได้ที่ :
https://services.eastspring.co.th/MChoice

 

ยื่นแบบฟอร์ม สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (ผ่านระบบอินทราเน็ต) ได้ที่ :
http://estaff.dt.mahidol/intranet/สวัสดิการด้านการเงิน/

 

ส่งแบบฟอร์มกลับ : คุณนวพล หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2566

ลงข่าว ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566